fbpx
29 grudnia 2015

Informacje prawne

ITECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we (54-232) Wrocławiu przy ul. Niedźwiedziej 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000188154, REGON 930045942, NIP 8942969975, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000 złotych (wpłacony w całości)

ITECO Service Krzysztof Tuszewski, adres do doręczeń (52-413) Wrocław  ul. Ks.Jana Dzierżonia 18/8, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP 9130001853, REGON 930821731.